เมื่อวันที่ 10 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ข่าวสารแจ้งเรื่อง แนวทางการให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย บนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยระบุว่าคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 กำหนดให้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  1. เป็น ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยกับ กฟภ. และผ่านการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของกระทรวงการคลังในแต่ละเดือน
  2. เป็น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ข้อ 1.1.1)
  3. ต้อง ไม่เป็นนิติบุคคล
  4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน”..

By admin